Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla strony www.elwoz.pl
ELWOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Szklanej

Elwoz Spółka z o.o. z siedzibą w Szklanej przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów i wszystkich uzytkowników strony internetowej www.elwoz.pl.
Elwoz Spółka z o.o. z siedzibą w Szklanej zapewnia realizacji uprawnień wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej ,,RODO"),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z po.in. zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

Prywat

layer-3

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

 1. Polityka Prywatności - niniejszy zbiór zasad postępowania Współadministratorów w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Strony;
 2. Współadministratorzy - administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO są następujące podmioty:
  a) Elwoz Sp. z o.o. z siedzibq w Szklanej (Szklana 44, 83-334 Miechucino, gmina Sierakowice), KRS numer 0000764707, NIP: 589-20-50-256 REGON: 382187933;
  b) Prywatne Przedsiębiorstwo ,,Elwoz" Kazimierz Wozniak z siedzibq w Szklanej (Szklana 44, 83- 334 Miechucino, gmina Sierakowice), NIP: 589-000-65-29, REGON: 002887711;
  c) Elwoz Energia Sp. z o.o.  z siedzibq w Szklanej (Szklana 44, 83- 334 Miechucino, gmina Sierakowice), KRS numer 0000343155, NIP: 589-197-44-90, REGON: 220841752;
  d) Elwoz Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice, gmina Sierakowice), KRS numer 0000139951, NIP: 589-10-50-774, REGON: 191060318
 3. RODO - Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych);
 4. Strona, Serwis - www.elwoz.pl;
 5. Użytkownik- kazda osoba, korzystająjca ze Strony.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, którzy dobrowolnie skontaktowali się ze Współadminitratorami za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na Stronie bądź skorzystali z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie (imię, nazwisko, adres e-mail). Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe przekazane przez Użytkowników m.in. w celach świadczenia usług i realizacji um6w przez Wspótadminitratorów, dokonania procesu obsługi, nawiązania kontaktu (inicjatywa nawiązania kontaktu pozostaje po stronie Użytkownika), a także w celach marketingowych, analitycznych oraz statystycznych (przede wszystkim poprzez dane zapisywane w plikach cookies).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna z 18 lipca 2002 (wskazane powyżej). Dane osobowe Użytkownika sq przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 RODO.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników przez okres adekwatny i niezbędny do celów, w jakich zostały one zebrane. W szczególności dane te są przechowywane przez następujący czas:
-    przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym (na podstawie ciążącego na Współadminitratorach obowiązku prawnego);
-    do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody- do czasu odwołania zgody (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów).
Zgodnie z powyższym Współadministratorzy przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów lub do czasu, w którym Użytkownik zażąda usunięcia danych osobowych.

POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym na ich własny użytek. Dane osobowe Użytkownika nie beda przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Współadministratorzy mogą udostępniać dane osobowe Użytkowników, w opisanych poniżej przypadkach:
a)    podmiotom świadczącym usługi w imieniu Współadminitratorów lub na rzecz Współaadministratorów (m.in. obsługa informatyczna, obsługa domen internetowych, obsługa płatności, usługi hostingowe);
b)    jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzgl dnie obowiqzujqcych przepisów prawa, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
W związku z przetwarzaniem przez Współtadministratorów danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1.    prawo do sprzeciwu - Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Zgoda nie nie wpłynie na wystane wcześniej informacje. Wniesienie sprzeciwu spowoduje   usunięcie   danych   Użytkownika   z  baz Współadministratorów;
2.    prawo dostępu do danych osobowych - Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz żądać informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciagu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika;
3.    prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które Sq nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.    prawo do usunięcia danych osobowych - Użytkownik ma prawo żądać od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu, przetwarzania niezgodnego z prawem, gdy dane osobowe nie Sq już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
5.    prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych - Użytkownik ma prawo zadania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania danych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych., Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez Współadministratorów czynności;
6.    prawo do cofnięcia zgody - Użytkownik może każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę Użytkownika. Cofni cie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem;
7.    prawo do przenoszenia danych - Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować si ze Współadministratorami poprzez e-mail, podając nazw oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przekazane;
8.    prawo do skargi - Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych;

ZGŁOSZENIA DOTYCZJĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W celu zgłoszenia czy przekazania żądania, w zakresie opisanych powyżej uprawnień, Użytkownik może skontaktować si ze Współadministratorami za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres: Szklana 44, 83-334 Miechucino, gmina Sierakowice;
 • formularza kontaktowego dostępnego na Stronie;
 • adresu e-mail: ewloz@elwoz.pl;
 • zgłoszenia telefonicznego: 58 684 77 66

 

POLITYKA COOKIES
Serwis Współadministratorów (www.elwoz.pl) wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi - małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia (zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika). W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić strony internetowe, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika  Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasta;
 3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
 4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ,,sesyjne" (session cookies) oraz ,,state" (persistent cookies). Cookies ,,sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ,,State" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak równiez przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następujacym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.

LOGI SERWERA
1.    informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wystania odpowiedzi,
 • nazw stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglqdającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookies. Każdy użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów znajduje się w Polityce prywatności.

Polityka prywatności